Privacy Protocol

EURObizz Academy Privacy Protocol ‘Ondernemen Op School’

Ondernemen Op School is een programma van EURObizz Academy en is een uniek, praktijkgericht en innovatief programma, dat leerlingen/studenten een volledige, authentieke en moderne ervaring geeft met ondernemerschap. In dit programma wordt er, door leerlingen/studenten, docenten en trainers van EURObizz Academy, gebruik gemaakt van digitale middelen zoals elearning modules.

EURObizz Academy is deelnemer aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy (https://www.privacyconvenant.nl). Mochten er punten zijn waar dit Privacy Protocol mogelijk conflicteert met het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, dan is dit Privacy Protocol ondergeschikt aan het Convenant.

In dit Privacy Protocol heeft EURObizz Academy BV vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming, ingaande per 25 mei 2018. Met dit protocol voldoet de EURObizz Academy aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de EURObizz Academy worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen.

Welke informatie wordt vastgelegd
EURObizz Academy legt de volgende gegevens vast. Per informatiegroep wordt verderop in dit protocol toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd.
* informatie van scholen
* informatie van contactpersonen van scholen
* informatie van leerlingen/studenten
* voortgang van leerlingen/studenten in deelname aan ‘Ondernemen Op
School’ en behaalde resultaten

EURObizz Academy maakt geen gebruik van geadresseerde mailings en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd.

Vastlegging informatie
Alle informatie wordt online vastgelegd op beveiligde servers in Europa.
Gebruik, beheer of bewerking van data op (mobiele) apparatuur gebeurd alleen op apparatuur die voorzien is van beveiliging door, naar de huidige standaard, veilige wachtwoorden.

Mocht er noodzaak zijn tot het offline opslaan van gegevens, dan is ons kantoor alleen toegankelijk via een alarmsysteem met een cijfercode en 2 afgesloten deuren. De codes zijn alleen bekend bij medewerkers en sleutels in bezit van medewerkers en de beheerder van het gebouw. Deze laatste mag alleen het kantoor betreden na melding vooraf of in duidelijke gevallen van nood.

Informatie van scholen
EURObizz Academy vermeldt namen, mogelijk fysieke adressen en afbeeldingen en/of video’s van scholen op haar website www.ondernemenopschool.nl of in andere (media-)uitingen die de promotie van de school en het programma ‘Ondernemen Op School’ tot doel hebben. Hiervoor is de school (digitaal) schriftelijk om toestemming gevraagd en deze toestemming is (digitaal) schriftelijk verkregen. Uitingen zijn gebaseerd op de door scholen gepubliceerde of aangeleverde content of door trainers van EURObizz Academy gemaakte content tijdens de uitvoer van ‘Ondernemen Op School’.

Indien scholen staan vermeld op de website www.ondernemenopschool.nl  of in andere nieuwsuitingen, kan een contactpersoon van de betreffende school te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend via:

* het contactformulier op de website óf
* per email via sales@eurobizz.eu óf
* per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW
te Den Haag.

Scholen hebben het recht om vergeten te worden op de website www.ondernemenopschool.nl. EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache.
Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Van de wijziging en/of verwijdering zal (digitaal) schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden, tenzij deze termijn niet haalbaar blijkt. Mocht dit langer duren, dan 5 werkdagen, dan zal de verzoeker hiervan (digitaal) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Informatie van contactpersonen en leerlingen/studenten van scholen
Contactpersonen en leerlingen/studenten van scholen kunnen gebruik maken van de website https://elearning-eurobizz.eu om toegang te krijgen tot  elearning modules. Leerlingen/studenten kunnen, na toestemming van EURObizz Academy ook eigen training/ elearning modules plaatsen en te publiceren. Dit als onderdeel van deelname aan het programma ‘Ondernemen Op School’ en de door leerlingen/studenten daarin bedachte concepten (producten en/of diensten).

In het account/profiel op https://elearning-eurobizz.eu worden de volgende gegevens van de contactpersoon en de leerling/student vastgelegd:

* voornaam en achternaam
* emailadres
* optioneel (niet verplicht) het plaatsen van een profielfoto
* aantal keer ingelogd
* het IP adres waarvan is ingelogd
* de datum waarop een account/profiel is aangemaakt
* de datum waarop voor het laatst is ingelogd

EURObizz Academy maakt regelmatig beeldmateriaal van de uitvoer van het programma ‘Ondernemen Op School’. Voorafgaand aan publicatie worden contactpersonen en leerlingen/studenten gevraagd om een toestemmingsverklaring te tekenen. In geval van minderjarige leerlingen/studenten dient die verklaring ook te worden ondertekend door een ouder/verzorger.

De contactpersoon en leerling/student van een school kan ook zelf, bij het gebruik van een eigen account/profiel, zelf de gegevens verwijderen. Mocht dit niet lukken, dan kan er alsnog een verzoek worden ingediend. Een contactpersoon en leerling/student hebben het recht om vergeten te worden op de website https://elearning-eurobizz.eu.

Wanneer contactpersonen en leerlingen/studenten staan vermeld op de website www.ondernemenopschool.nl of op andere (media)kanalen die EURObizz Academy gebruikt (zoals YouTube, Facebook en Instagram), kan een contactpersoon en leerling/student (of zijn/haar ouders/verzorgers in geval van minderjarigheid) van de betreffende school te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om (een deel van) de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen en de toestemmingsverklaring te laten aanpassen of in te trekken.

Dit verzoek kan worden ingediend via:
* het contactformulier op de website óf
* per email via sales@eurobizz.eu óf
* per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516 AW
te Den Haag.

EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache. Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Mocht u onverhoopt iets niet vermeld zien staan in dit privacy protocol, dan kunt EURObizz Academy verzoeken om aanvullende uitleg of om dit alsnog toe te voegen aan dit privacy protocol. Dit kunt u kenbaar maken via:
* het contactformulier op de website www.ondernemenopschool.nl óf
* per email via sales@eurobizz.eu óf
* per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516 AW
te Den Haag.

Door het gebruik van de website www.ondernemenopschool.nl gaat u er mee akkoord, dat indien u van mening bent, dat EURObizz Academy uw privacy heeft geschonden, dit meld via de bovengenoemde 3 opties binnen uiterlijk 3 weken na de schending. Hiervoor geldt de Klachtenregeling van EURObizz Academy zoals vermeld op de website www.ondernemenopschool.nl. In alle gevallen valt het gebruik van de website onder het Nederlands recht.

Versie 25 mei 2018