Hoe gaan we om met jouw privacy?

EURObizz Academy Privacy Protocol
www.ondernemenopschool.nl

‘Ondernemen Op School’ is een programma van EURObizz Academy BV dat leerlingen/studenten in het voorgezet Onderwijs en het MBO op een unieke en praktijkgerichte manier leert om hun eigen bedrijf te starten. EURObizz Academy en daarbij haar programma ‘Ondernemen Op School’ is ondertekenaar van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy‘. Ter aanvulling zullen wij u in ons Privacy Protocol toelichten wat welke gegevens wij verzamelen en waarom.

In dit Privacy Protocol heeft de EURObizz Academy BV vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming, ingaande per 25 mei 2018. Met dit protocol voldoet de EURObizz Academy aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. Dit privacy protocol is van toepassing op zowel de website www.ondernemenopschool.nl, het e-learning platform www.elearning-eurobizz.eu en het planning platform https://planning.eurobizzacademy.eu.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de EURObizz Academy worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit verstrekt aan andere partijen. EURObizz Academy kan wel contactpersonen van scholen benaderen via het in hun account/profiel vermelde emailadres en/of (mobiele) telefoonnummer met informatie over andere diensten van EURObizz Academy; door het gebruik van de website www.ondernemenopschool.nl en de link naar het elearning platform gaat u hiermee akkoord. Leerlingen zullen nooit benaderd worden met informatie over andere diensten.

Welke informatie wordt vastgelegd
EURObizz Academy legt de volgende gegevens vast. Per informatiegroep wordt verderop in dit protocol toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd.
* Informatie van scholen
* Informatie van contactpersonen van scholen en trainers die werken in opdracht van EURObizz Academy
* Informatie van leerlingen/studenten

EURObizz Academy maakt geen gebruik van geadresseerde mailings en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd.

Vastlegging informatie
Alle informatie wordt (bij voorkeur) online vastgelegd en op beveiligde servers in Europa. Gebruik, beheer of bewerking van data op (mobiele) apparatuur gebeurd alleen op apparatuur die voorzien is van beveiliging door, naar de huidige standaard, veilige wachtwoorden.

Mocht er noodzaak zijn tot het offline opslaan of verwerken van gegevens, dan is ons kantoor alleen toegankelijk met een cijfercombinatie en 2 afgesloten deuren. De codes zijn alleen bekend bij medewerkers en sleutels alleen in bezit van medewerkers en de beheerder van het gebouw. Deze laatste mag alleen het kantoor betreden na melding vooraf of in duidelijke gevallen van nood.

Informatie van scholen
EURObizz Academy vermeldt namen, websites en mogelijk fysieke adressen van scholen op haar website www.ondernemenopschool.nl of in andere uitingen die de promotie van de school, haar activiteiten, haar nieuws of haar samenwerking in het programma ‘Ondernemen Op School’ tot doel hebben. Hiervoor is de school (digitaal) schriftelijk om toestemming gevraagd en deze toestemming is ((digitaal) schriftelijk  verkregen. Uitingen zijn gebaseerd op de door scholen gepubliceerde of aangeleverde content of gebaseerd op door EURObizz Academy gegenereerde content bestaande uit teksten, foto’s, illustraties of video’s.

Op https://planning.eurobizzacademy.eu kunnen scholen zelf een account/profiel aanmaken en hun contactpersoon invoeren. De daar ingevoerde gegevens worden gebruikt voor communicatie van EURObizz Academy voor de uitvoer van het programma ‘Ondernemen Op School’ en communicatie van aan het programma gerelateerde informatie, wijzigingen en evaluaties. Ook worden onze trainers geïnformeerd over de naam, het adres en het telefoonnummer van de school en de naam en het (mobiele) telefoonnummer contactpersoon van de betreffende school. Zo kunnen de trainers, scholen en contactpersonen van de betreffende school contact met elkaar opnemen over relevante zaken voor de uitvoer van het programma ‘Ondernemen Op School’.

Indien scholen staan vermeld op de website www.ondernemenopschool.nl of in andere nieuwsuitingen, kan een contactpersoon van de betreffende school te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend via het contactformulier op de website, per email via sales@eurobizz.eu of per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW te Den Haag. De contactpersoon van een school kan ook zelf, bij het gebruik van een eigen account/profiel, zelf de gegevens verwijderen.
Mocht dit niet lukken, dan kan er alsnog een verzoek worden ingediend. Scholen hebben het recht om vergeten te worden op de websites www.ondernemenopschool.nl, op https://planning.eurobizzacademy.eu en op www.elearning-eurobizz.eu. EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache. Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Van de wijziging en/of verwijdering zal (digitaal) schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden, tenzij deze termijn niet haalbaar blijkt. Mocht dit langer duren, dan 5 werkdagen, dan zal de verzoeker hiervan (digitaal) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Inactieve accounts van scholen
Mocht een school een inactieve account/profiel vermeld hebben staan op de websites de websites www.ondernemenopschool.nl en/of op https://planning.eurobizzacademy.eu en/of op www.elearning-eurobizz.eu, dan bewaart EURObizz Academy die gegevens gedurende maximaal 2 jaar na de datum waarop de laatste mutatie en/of login heeft plaats gevonden. De betreffende school zal voorafgaande aan de verwijdering worden geïnformeerd over de voorgenomen verwijdering. De school kan in reactie daarop aangeven de gegevens te willen laten staan, aan te (laten) passen of inderdaad te (laten) verwijderen).
Mocht de school binnen een termijn van 3 weken geen gehoor hebben gegeven aan de voorgenomen verwijdering van hun account/profiel, dan gaat EURObizz Academy er van uit, dat de school geen gebruik meer wil maken van haar account/profiel. Derhalve zal de betreffende account/profiel en alle bijbehorende content permanent worden verwijderd. Het staat scholen vrij om daarna een nieuwe account/profiel aan te maken.

Informatie van contactpersonen van scholen / trainers die werken in opdracht van EURObizz Academy
Contactpersonen van scholen en trainers die werken in opdracht van EURObizz Academy, kunnen gebruik maken van de de websites https://planning.eurobizzacademy.eu en  www.elearning-eurobizz.eu en zelf een account/profiel aanmaken. Zij kunnen ook (digitaal) schriftelijk toestemming geven aan EURObizz Academy om een account/profiel aan te maken en te activeren. Een account/profiel op het platform https://planning.eurobizzacademy.eu kan pas gebruikt worden na handmatige activering door EURObizz Academy. Dit is om oneigenlijk gebruik en misbruik te voorkopen. In de account/profiel worden de volgende gegevens van de contactpersoon vastgelegd:
* voornaam en achternaam van de contactpersoon van de school/de trainer
* naam, adres, postcode en woonplaats van de betreffende school/ naam van het bedrijf van de trainer
* telefoonnummer van de school en/of een eigen (mobiel) telefoonnummer
* emailadres van de contactpersoon/ de trainer
* logo van de school of de profielfoto van de contactpersoon van school/de trainer
* functienaam van de contactpersoon van de school
* website van de school
* videopresentatie van de school
* gebruikersnaam van de school op een social media kanaal

Wachtwoorden van accounts/profielen zijn niet bij EURObizz Academy bekend en opgeslagen. Wanneer contactpersonen of trainers hun wachtwoord niet meer weten, kunnen zij hun wachtwoord/toegang herstellen door te klikken op de, op https://planning.eurobizzacademy.eu vermelde, link ‘Forgot password?’ Deze link is te vinden in het inlogscherm.

Indien contactpersonen van scholen/trainers staan vermeld op de websites www.ondernemenopschool.nl, op https://planning.eurobizzacademy.eu en/of op www.elearning-eurobizz.eu of in andere nieuwsuitingen, kan een (nieuwe) contactpersoon van de betreffende school/ een trainer te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend via het contactformulier op de website, per email via sales@eurobizz.eu of per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW te Den Haag. De contactpersoon van een school/ de trainer kan ook zelf, bij het gebruik van een eigen account/profiel, zelf de gegevens verwijderen.
Mocht dit niet lukken, dan kan er alsnog een verzoek worden ingediend. Scholen hebben het recht om vergeten te worden op de website www.ondernemenopschool.nl. EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache. Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Informatie van leerlingen/studenten
Leerlingen/studenten van scholen die deelnemen aan het programma ‘Ondernemen Op School’, kunnen gebruik maken van de de websites www.elearning-eurobizz.eu en zelf een account/profiel aanmaken. Zij kunnen ook (digitaal) schriftelijk toestemming geven aan EURObizz Academy om een account/profiel aan te maken en te activeren. In de account/profiel worden de volgende gegevens van de contactpersoon vastgelegd:
* voornaam en achternaam van de leerling/student
* emailadres van de leerling/student

Wachtwoorden van accounts/profielen zijn niet bij EURObizz Academy bekend en opgeslagen. Wanneer leerling/studenten hun wachtwoord niet meer weten, kunnen zij hun wachtwoord/toegang herstellen door te klikken op de, op www.elearning-eurobizz.eu vermelde, link ‘Forgot password?’ Deze link is te vinden in het inlogscherm.

Indien leerlingen/studenten staan vermeld op de websites www.ondernemenopschool.nl, op https://planning.eurobizzacademy.eu en/of op www.elearning-eurobizz.eu of in andere nieuwsuitingen, kunnen leerlingen/studenten en/of hun ouders (indien minderjarig) te allen tijde (digitaal) schriftelijk een verzoek indienen om de informatie te (laten) wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend via het contactformulier op de website, per email via sales@eurobizz.eu of per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW te Den Haag. De leerling/student kan ook zelf, bij het gebruik van een eigen account/profiel, zelf de gegevens verwijderen.
Mocht dit niet lukken, dan kan er alsnog een verzoek worden ingediend (ook door hun ouders indien minderjarig). Leerlingen/studenten hebben het recht om vergeten te worden op de de websites www.ondernemenopschool.nl, op https://planning.eurobizzacademy.eu en/of op www.elearning-eurobizz.eu.

Voor de promotie van of informatie over het programma ‘Ondernemen Op School’ plaats EURObizz Academy teksten en foto’s van leerlingen/studenten op www.ondernemenopschool.nl of haar sociale media pagina’s. Leerlingen/studenten (of hun ouders indien minderjarig) geven toestemming aan scholen voor media-uitingen; op basis daarvan vind ook de verzameling van materiaal (foto’s of video’s) plaats tijdens deelname aan het programma ‘Ondernemen Op School’ dat plaatsvind binnen schooltijd, in de scholen of op locatie onder schooltijd. Mocht desondanks een leerling/student (of ouders indien minderjarig) bezwaar maken voorafgaand of na publicatie op de website www.ondernemenopschool.nl en/of sociale media pagina’s behorend bij EURObizz Academy, dan respecteren wij dat en zullen publicaties niet plaatsvinden, dan wel alsnog verwijderd worden. EURObizz Academy is niet verantwoordelijk voor opname van content in zoekmachines, al dan niet opgeslagen in cache. Verzoeken voor verwijdering in zoekmachines zal moeten worden gericht aan de betreffende zoekmachines.

Mocht u onverhoopt iets niet vermeld zien staan in dit privacy protocol, dan kunt EURObizz Academy verzoeken om aanvullende uitleg of om dit alsnog toe te voegen aan dit privacy protocol. Dit kunt u kenbaar maken via het contactformulier op de website www.ondernemenopschool.nl, per email via sales@eurobizz.eu of per (fysieke) post naar EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW te Den Haag. Door het gebruik van de website www.ondernemenopschool.nl gaat u er mee akkoord, dat indien u van mening bent, dat EURObizz Academy uw privacy heeft geschonden, dit meld via de bovengenoemde 3 opties binnen uiterlijk 3 weken na de schending. Mocht u dit niet tijdig doen, dan kan EURObizz Academy besluiten u melding niet in behandeling te nemen.

Mocht afhandeling van de melding niet binnen een redelijke en billijke termijn tot een oplossing leiden, dan zal er gekeken worden naar een onafhankelijke partij, goedgekeurd door beide partijen, ter bemiddeling. In alle gevallen valt het gebruik van de website onder het Nederlands recht.

Versie 25 mei 2018.